Chi tiết bài viết

Triển khai xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

17:24, Thứ Hai, 5-2-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 02/02/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 213/UBND-NCVX về việc triển khai xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố có ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp chỉ đạo UBND các xã, thị trấn liên quan đến phương án thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 hoàn thành việc lập và niêm yết Danh sách cử tri chậm nhất ngày 20/02/2024; căn cứ phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC của UBND tỉnh và phương án sắp xếp của UBND huyện, thị xã đã xây dựng để khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện, thị xã.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, căn cứ quy định của pháp luật, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và nhiệm vụ được giao, tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. 

UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn UBND thị xã Ba Đồn và các huyện có đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 rà soát và xây dựng phương án xử lý trụ sở, tài sản công khi thực hiện sắp xếp; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định các nội dung chi đặc thù và mức hỗ trợ cho từng đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp, đơn vị hành chính cấp huyện có xã thực hiện sắp xếp. 

Sở Xây dựng hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính đô thị. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đúng trình tự, thủ tục và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo thời gian theo quy định; chủ động tham mưu UBND tỉnh các hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền thông qua Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. 

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập