Chi tiết bài viết

Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

9:53, Thứ Năm, 28-3-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 27/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 515/UBND-KT về việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật; căn cứ Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ để rà soát các quy hoạch, dự án trên địa bàn tỉnh bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành đập, hồ chứa thủy lợi, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn theo thẩm quyền, bảo đảm sử dụng nguồn nước hiệu quả, tổng hợp, đa mục tiêu, đảm bảo nguyên tắc điều hòa, phân phối, bảo vệ nguồn nước theo quy định của pháp luật; rà soát quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành có khai thác, sử dụng nước thuộc lĩnh vực phân công quản lý đảm bảo đồng bộ, phù hợp với quy hoạch khác liên quan; thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện chương trình, dự án hiện đại hóa các hệ thống công trình thủy lợi…

Mặt khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu bố trí nguồn vốn đầu tư công đối với nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ chi đầu tư phát triển khi cân đối được nguồn để thực hiện nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án thuộc quy hoạch theo quy định của pháp luật. 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố rà soát các quy hoạch, các dự án trên địa bàn bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập