Chi tiết bài viết

Tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

11:11, Thứ Tư, 15-5-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là một trong những nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Công văn số 2196/VPUBND-KSTT.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để tạo hành lang pháp lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo thuận lợi, cắt giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia.

Mặt khác, các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa cải cách TTHC; tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc trong giải quyết TTHC để kịp thời chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng trong việc tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu Quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo đúng quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường điện tử; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh thông tin, truyền thông, tuyên truyền, phổ biến đến người dân về công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công an tỉnh - cơ quan Thường trực Tổ Công tác triển khai ĐA 06 của tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục nghiên cứu 17 nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Báo cáo số 2551/TCTTKĐA ngày 01/4/2024 của Tổ CTTK ĐA 06 của Chính phủ để đề xuất UBND tỉnh triển khai trên địa bàn tỉnh…

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập