Chi tiết bài viết

Năm 2022, thành phố Đồng Hới thu ngân sách đạt 3.341 tỷ đồng

16:49, Thứ Năm, 15-12-2022

(Quang Binh Portal) -  Năm 2022, thành phố Đồng Hới tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu thuế, nợ đọng thuế; thường xuyên đôn đốc thu nộp các khoản thuế được giao, nhờ đó thu ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch đề ra. 

Cụ thể, tổng thu ngân sách năm 2022 ước thực hiện 3.341 tỷ đồng, đạt 183,3% dự toán thành phố giao, trong đó thu tiền sử dụng đất ước thực hiện 2.990 tỷ đồng, đạt 202,16%; thu trong cân đối (trừ thu sử dụng đất, trừ thu mục tiêu) ước thực hiện 351 tỷ đồng, đạt 102,2% dự toán thành phố giao. 

Công tác chi ngân sách cũng được thành phố thực hiện chi theo chế độ, đúng định mức, tiêu chuẩn quy định. Chất lượng dự toán ngày càng được nâng cao, tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo cân đối ngân sách theo hướng tích cực, vững chắc, phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Năm 2022, chi ngân sách Nhà nước ước thực hiện 1.250 tỷ đồng, đạt 82,6% dự toán thành phố giao; trong đó chi xây dựng cơ bản khoảng 416 tỷ đồng, đạt 75% so với kế hoạch vốn đầu năm. 

Tuy nhiên, năm 2022, nguồn thu thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh, hoa lợi công sản của thành phố còn đạt thấp.

Năm 2023, thành phố Đồng Hới tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị chú trọng công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm; tổ chức điều hành dự toán ngân sách Nhà nước đảm bảo chủ động, chặt chẽ; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế và phát triển nguồn thu đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các xã, phường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển...

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập