Thanh tra tỉnh

16:49, Thứ Hai, 17-6-2019

Trụ sở

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 45, Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822485

- Fax: 0232. 3825814

- Email: thanhtra@quangbinh.gov.vn

- Website: ttt.quangbinh.gov.vn


I. BAN LÃNH ĐẠO:

 Chánh Thanh tra: Lê Công Hữu
   - Điện thoại: 0232. 3823070
   - Email: huulc.tt@quangbinh.gov.vn

 Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Ước
   - Điện thoại: 0232.3851307
   - Email: uocnv.tt@quangbinh.gov.vn

 Phó Chánh Thanh tra: Đoàn Anh Tuấn
   - Điện thoại: 0232. 3823108
   - Email: tuanda.tt@quangbinh.gov.vn

 Phó Chánh Thanh tra: Hà Vĩnh Trung
   - Điện thoại: 0232. 3818835
   - Email: trunghv.tt@quangbinh.gov.vn

  

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng

- Điện thoại: 0232. 3822485

2. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1

- Điện thoại: 0232. 3823207

3. Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2

- Điện thoại: 0232. 3825655

4. Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng và Giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra

 - Điện thoại: 0232. 3818839


Các tin khác