Chi tiết bài viết

Chủ động nghiên cứu để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các lĩnh vực thuộc thẩm quyền

15:50, Thứ Năm, 7-9-2023

(Quang Binh Portal) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1770/UBND-NCVX ngày 07/9/2023 về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và tổ chức thi hành pháp luật.

Đặc biệt, UBND tỉnh cũng chỉ đạo việc tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản cấp trên phải được thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định của pháp luật ngay sau khi văn bản giao quy định chi tiết được ban hành. Quá trình tham mưu ban hành văn bản QPPL phải tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản pháp luật chuyên ngành và tình hình thực tiễn tại địa phương; nghiêm túc tiếp thu ý kiến thẩm định của cơ quan Tư pháp, ý kiến của thành viên UBND tỉnh, trường hợp không tiếp thu phải có báo cáo giải trình đầy đủ; tăng cường phản biện xã hội, truyền thông đối với các dự thảo văn bản QPPL có tác động lớn đến người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh thường xuyên, chủ động rà soát văn bản QPPL của địa phương thuộc ngành, lĩnh vực quản lý để xem xét sự phù hợp với hệ thống pháp luật và tình hình thực tiễn, từ đó xác định sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới văn bản QPPL; tăng cường thanh tra, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm trong xây dựng, ban hành văn bản pháp luật và thi hành pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập hoặc không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn, qua đó đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý. 

Sở Tư pháp tăng cường công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng, thi hành pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành văn bản QPPL theo đúng quy trình và tiến độ được giao; thực hiện thẩm định, góp ý văn bản QPPL có chất lượng, hiệu quả; kiểm tra theo thẩm quyền văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện để kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật và kiến nghị xử lý.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp và các phòng, đơn vị cấp huyện thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục trong xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL; chỉ ban hành văn bản QPPL thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL…

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập