Chi tiết bài viết

Triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15

17:11, Thứ Năm, 6-6-2024

(Quang Binh Portal) - Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Theo đó, ngày 06/6/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 1037/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15. 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị, địa phương liên quan triển khai quán triệt, tập huấn và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên phương tiện truyền thông hoặc bằng hình thức phù hợp khác, trong đó tập trung phổ biến đến tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Luật Tài nguyên nước, Nghị định và Thông tư liên quan; căn cứ vào điều kiện thực tế, tình hình cụ thể, tham mưu việc phân cấp, ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại, chấp thuận trả lại, tạm dừng, đình chỉ, thu hồi giấy phép khai thác tài nguyên nước, giấy phép thăm dò nước dưới đất theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và quy định liên quan; triển khai thực hiện, rà soát quy định liên quan đến vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định phê duyệt Danh mục, bản đồ khoanh vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình…

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký hoặc phải có giấy phép khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật; rà soát, đôn đốc tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước đã được cấp giấy phép thuộc trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mà chưa nộp hồ sơ kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước khẩn trương thực hiện nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước tới cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính nghiêm minh, bình đẳng của pháp luật, tránh thất thoát tài nguyên và thất thu ngân sách Nhà nước; cập nhật thông tin của giấy phép tài nguyên nước vào cơ sở dữ liệu thông tin giấy phép dùng chung của Trung ương và địa phương chậm nhất sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành giấy phép do UBND tỉnh cấp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành công trình thủy lợi đã xây dựng và khai thác trước ngày 01/01/2013 thuộc phạm vi quản lý mà chưa được đăng ký, cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải hoàn thành thủ tục đăng ký, cấp phép khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước chậm nhất là ngày 30/6/2027.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng với cơ quan có liên quan lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, xây dựng, vận hành các công trình khai thác, sử dụng nước, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi quản lý theo quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên nước…

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập