Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

17:11, Thứ Sáu, 22-9-2017

Văn phòng UBND tỉnh thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hệ thống âm thanh, cụ thể:

- Tên bên mời thầu: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình..

- Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống âm thanh đặt tại Hội trường UBND tỉnh.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2017

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu mời chào hàng cạnh tranh: 8 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2017 đến  trước 08 giờ 00 ngày 25 tháng 9 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, Điện thoại: 0232 3823 457.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Phòng Quản trị - Tài vụ, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, Điện thoại: 0232 3823 457. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00, ngày 25 tháng 9 năm 2017

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 9 năm 2017 tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, 06 Hùng Vương, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình thông báo để các nhà thầu biết tham gia gói thầu nêu trên./.

Các tin khác