Chi tiết bài viết

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động

14:45, Thứ Sáu, 6-2-2009

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X;

Căn cứ Quy chế làm việc của Đảng uỷ VP UBND tỉnh nhiệm kỳ 2005-2008;

Căn cứ các văn bản của Đảng uỷ khối cơ quan DC Đảng tại kế hoạch số 149/KH-ĐUK ngày 07/3/2007 V/v thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động ’’Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’ và văn bản hướng dẫn số 17/HD-BCDD, ngày 19/4/2007 V/v thực hiện cuộc vận động ’’Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’ (gọi tắt là cuộc vận động);

Trên cơ sở thống nhất về nhân sự Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động giữa Đảng uỷ và lãnh đạo chuyên môn, theo đề nghị của Văn phòng Đảng uỷ,

 

ĐẢNG UỶ VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động ’’Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’ gồm các đồng chí có tên sau đây:

1. Đ/c Nguyễn Thanh Xuân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Trưởng ban.

2. Đ/c Hoàng Ngọc Hoà, Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Văn phòng UBND tỉnh, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ - Phó trưởng ban.

3. Đ/c Nguyễn Thanh Điệp, Đảng uỷ viên, Phó Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan - Phó trưởng ban.

4. Đ/c Hoàng Xuân Tân, Đảng uỷ viên, phụ trách công tác Đoàn thanh niên - Thành viên; Thư ký tổng hợp Ban chỉ đạo.

5. Đ/c Đinh Thị Lan, Đảng uỷ viên, Phó phòng NCVX, phụ trách công tác tuyên giáo, nữ công - Thành viên.

6. Đ/c Lê Thanh Tịnh, Đảng uỷ viên, Phó phòng KTTH, phụ trách cộng tác Văn phòng Đảng uỷ - Thành viên.

Điều 2: Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động ’’Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" căn cứ vào kế hoạch của Đảng uỷ để xây dựng chương trình hành động cụ thể trong chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động này.

Điều 3: Văn phòng Đảng uỷ, Cấp uỷ các chi bộ trực thuộc và các đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ            

(Đã ký)              


Nguyễn Thanh Xuân    

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)