Chi tiết bài viết

Đảm bảo thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề

9:22, Thứ Tư, 3-4-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 03/4/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 984/STNMT-QLLT chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện các nội dung quan trọng để đảm bảo thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường làng nghề.

Cụ thể, UBND các xã, phường, thị trấn có làng nghề cần xây dựng, trình UBND cấp huyện phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; thành lập và hướng dẫn hoạt động Tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường làng nghề; hướng dẫn, giám sát các cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề thực hiện nghiêm túc các yêu cầu cề bảo vệ môi trường; đồng thời rà soát, lập danh sách cơ sở, hộ gia đình sản xuất thuộc ngành, nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề; cơ sở, hộ gia đình không thực hiện kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề và các trường hợp khác theo quy định.

Các phòng, ban có liên quan kịp thời tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối làng nghề; tổng hợp danh sách các cơ sở, hộ gia đình sản xuất thuộc ngành, nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề; cơ sở, hộ gia đình không thực hiện kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề và các trường hợp khác theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch chuyển đổi ngành, nghề không khuyến khích phát triển tại làng nghề, di dời cơ sở, hộ gia đình ra khỏi làng nghề để triển khai thực hiện...

PV Hồng Lựu

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập