Chi tiết bài viết

Sở Kế hoạch và Đầu tư

8:25, Thứ Tư, 13-3-2024

So Ke hoach va Dau tu

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 08, đường 23/8 - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822270/ 0232. 3821520

- Email: skhdt@quangbinh.gov.vn

- Website: skhdt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

 Giám đốc: Nguyễn Xuân Đạt

- Điện thoại: 0232.

- Email: datnx.skhdt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Mai Hồng Ngọc

- Điện thoại: 0232. 3820442

- Email: ngocmh.skhdt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Hoàng Đức Thiện

- Điện thoại: 0232. 3851645

- Email: thienhd.skhdt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Lê Hoà Sơn

- Điện thoại: 0232.

- Email:

  

II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng Sở

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822270/ 0232. 3821520

2. Thanh tra Sở

- Điện thoại: 0232. 3841238

3. Phòng Đăng ký kinh doanh

- Điện thoại: 0232. 3825411

4. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

- Điện thoại: 0232. 3821522

5. Phòng Đấu thầu, Thẩm định

- Điện thoại: 0232. 3844892

6. Phòng Quản lý kinh tế

- Điện thoại: 0232. 3828326

7. Phòng Quản lý đầu tư

- Điện thoại: 0232. 3845123

8. Trung tâm Tư vấn, xúc tiến đầu tư: 

- Điện thoại/Fax: 0232. 3842844/ 0232. 3824635


Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập