Sở Kế hoạch và Đầu tư

15:31, Thứ Sáu, 2-8-2019

So Ke hoach va Dau tu

 Trụ sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 08, đường 23/8 - TP. Đồng Hới

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822270/ 0232. 3821520

- Email: skhdt@quangbinh.gov.vn

- Website: skhdt.quangbinh.gov.vn


I. BAN GIÁM ĐỐC: 

 Giám đốc: Phan Phong Phú

- Điện thoại: 0232. 3850979

- Email: phupp.skhdt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Võ Hồng Quân

- Điện thoại: 0232. 3858189

- Email: quanvh.skhdt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Mai Hồng Ngọc

- Điện thoại: 0232. 3820442

- Email: ngocmh.skhdt@quangbinh.gov.vn

 Phó Giám đốc: Hoàng Đức Thiện

- Điện thoại: 0232. 3851645

- Email: thienhd.skhdt@quangbinh.gov.vn

  

II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:

1. Văn phòng Sở

- Điện thoại/Fax: 0232. 3822270/ 0232. 3821520

2. Thanh tra Sở

- Điện thoại: 0232. 3841238

3. Phòng Đăng ký kinh doanh

- Điện thoại: 0232. 3825411

4. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

- Điện thoại: 0232. 3821522

5. Phòng Đấu thầu, Thẩm định

- Điện thoại: 0232. 3844892

6. Phòng Quản lý kinh tế

- Điện thoại: 0232. 3828326

7. Phòng Quản lý đầu tư

- Điện thoại: 0232. 3845123

8. Trung tâm Tư vấn, xúc tiến đầu tư: 

- Điện thoại/Fax: 0232. 3842844/ 0232. 3824635


Các tin khác