Hoàn thiện một số chức năng, giao diện, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh

16:49, Thứ Sáu, 29-7-2022

(Quang Binh Portal) - Qua phản ánh, kiến nghị của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, để các chức năng, giao diện, tiện ích trên Cổng Dịch vụ công (DVC) tỉnh thường xuyên được rà soát, hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp, ngày 29/7/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1367/UBND-KSTT về việc hoàn thiện một số chức năng, giao diện, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng DVC tỉnh.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát vướng mắc, bất cập và nhu cầu khai thác, sử dụng chức năng, giao diện, tiện ích của người dân, doanh nghiệp trên Cổng DVC tỉnh để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp theo quy định tại Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng DVC và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông chỉnh sửa một số chức năng, tiện ích, đó là: Nghiên cứu chỉnh sửa giao diện tìm kiếm, tra cứu các DVC trực tuyến tại chức năng cung cấp “DVC trực tuyến” trên Cổng DVC tỉnh cho phù hợp, tiện ích với người sử dụng; đảm bảo có thể nhanh chóng tìm kiếm theo nhiều tiêu thức khác nhau; nghiên cứu chỉnh sửa giao diện tổng hợp kết quả tại chức năng “Đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các huyện, thị xã, thành phố” trên Cổng DVC tỉnh để bổ sung thêm dòng hiển thị kết quả đánh giá chung đối với TTHC cấp huyện và dòng hiển thị kết quả đánh giá bình quân đối với TTHC cấp xã theo từng huyện, thị xã, thành phố...

Mặt khác, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố thường xuyên rà soát, kịp thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung thông tin, biểu mẫu, tính năng, tiện ích của DVC trực tuyến, số điện thoại và hộp thư điện tử của đơn vị đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ theo từng DVC trực tuyến đã được xây dựng tại chức năng cung cấp “DVC trực tuyến” trên Cổng DVC tỉnh; số điện thoại liên hệ của quầy giao dịch một cửa của cơ quan, đơn vị, địa phương tại mục “Thông tin liên hệ, hướng dẫn giải quyết TTHC/DVC” trên giao diện trang chủ Cổng DVC tỉnh.

Đặc biệt, đối với các dịch vụ công trực tuyến do Bộ, ngành Trung ương xây dựng và triển khai áp dụng tại địa phương, các sở, ban, ngành có trách nhiệm kịp thời cung cấp thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật lên Cổng DVC tỉnh; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông liên hệ với Bộ chuyên ngành để được cung cấp tài liệu, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ cho việc tích hợp, kết nối, đồng bộ dữ liệu, trạng thái xử lý hồ sơ DVC trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý về Cổng DVC tỉnh theo yêu cầu.

Ngoài ra, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng công khai sai lệch, không chính xác thông tin về DVC trực tuyến và số điện thoại, hộp thư điện tử của đơn vị, địa phương mình trên Cổng DVC tỉnh, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện DVC/TTHC của người dân, doanh nghiệp.

PV Minh Huyền

Các tin khác