Chi tiết bài viết

Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2024/NĐ-CP của Chính phủ

21:5, Thứ Sáu, 29-3-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 29/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 534/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý nghiên cứu nội dung quy định của Nghị định số 04/2024/NĐ-CP để chủ động áp dụng xử lý hoặc đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc của đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Đề án được phê duyệt theo quy định.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại, Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt, trọng tâm là đánh giá hoạt động của công ty sau sắp xếp, hiệu quả quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên rừng, hiệu quả sản xuất, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Đề án; chủ động đề xuất phương án sắp xếp lại (nếu cần thiết) theo hướng dẫn, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, hướng dẫn các công ty liên quan tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 và Nghị định số 04/2024/NĐ-CP ngày 12/01/2024 của Chính phủ; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên rừng, tài chính... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp, đổi mới được phê duyệt.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập