Kế hoạch triển khai của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

14:32, Thứ Sáu, 6-2-2009

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Đảng uỷ khối cơ quan Dân chính Đảng và Ban chỉ đạo Đảng uỷ khối cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (kế hoạch số 149/KH-ĐUK, ngày 07/3/2007 thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Văn bản hướng dẫn thực hiện của Ban chỉ đạo Đảng uỷ khối số 171/HD-BCĐ, ngày 19/4/2007).

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương dạo đức Hồ Chí Minh", Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với nội dung chủ yếu sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động phải nghiêm túc và có hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó tạo ra được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Người; nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

- Tổ chức thực hiện cuộc vận động quan trọng này kể từ ngày triển khai và kéo dài đến hết năm 2011 ; tổ chức sơ kết vào dịp 19/5, ngày sinh nhật Bác hàng năm. Nội dung các bước tiến hành cuộc vận động kết hợp với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng.

- Nghiêm túc thực hiện nội dung và các bước của cuộc vận động như: Tổ chức học tập, kiểm điểm tự phê bình, phê bình, tổ chức quản lý và giám sát việc thực hiện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, công chức.

- Động viên quần chúng tham gia xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần tự giác, tích cực học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân; phát động phong trào hành động sôi nổi sâu rộng trong toàn Đảng bộ theo chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", gắn với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đơn vị văn hoá.

2. Đối tượng, nội dung các bước tiến hành cuộc vận động:

- Đối tượng tham gia học tập và thực hiện cuộc vận động là toàn thể cán bộ, đảng viên, công viên chức trong toàn Đảng bộ, cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

- Trong quý 2 và quý 3 năm 2007: Các Chi bộ cơ sở tổ chức học tập; cấp uỷ lãnh đạo cơ quan phối hợp tổ chức chặt chẽ việc thảo luận, liên hệ qua nội dung học tập, trên cơ sở đó đề ra những tiêu chuẩn đạo đức cụ thể để phấn đấu, rèn luyện thường xuyên.

- Cuối quý 3 đầu quý 4/2007 tổ chức kiểm điểm phê bình, tổ chức quản lý và giám sát thực hiện.

- Từ năm 2008 đến 2011: Hàng năm vào dịp 19/5 tiến hành sơ kết cuộc vận động vào đầu năm 2011 . Nội dung cụ thể theo hướng dẫn của Đảng uỷ khối CQDC Đảng.

Các bước tiến hành cuộc vận động:

* Bước 1: Nội dung tổ chức học tập, liên hệ phê bình, tự phê bình.

- Tổ chức toàn Đảng bộ để nghe giới thiệu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Các chuyên đề theo quy định của Đảng uỷ khối). Thời gian cụ thể theo quy định và hướng dẫn của Đảng uỷ khối.

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay (Tài liệu học tập do Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương biên soạn).

- Cấp uỷ lãnh đạo cơ quan tổ chức lấy ý kiến của quần chúng tại cơ quan, góp ý kiến cho tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan và cán bộ, đảng viên, công chức về đạo đức lối sống.

- Hình thức lấy ý kiến: Bằng phiếu không ký tên và bằng tổ chức họp quần chúng xin ý kiến ghi biên bản (Đối với Chi bộ trực thuộc không có quần chúng, phải lấy ý kiến góp ý của cấp uỷ Đảng và Mặt trận Tổ quốc ở nơi cư trú). Cấp uỷ và thủ trưởng cơ quan tổng hợp, phân loại góp ý của quần chúng và chuyển các ý kiến này đến tập thể và cá nhân được quần chúng góp ý. Nếu quần chúng phát hiện những sai phạm nghiêm trọng thì chuyển đến cơ quan kiểm tra Đảng hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật theo quy định Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước.

- Cấp uỷ lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức họp toàn thể đảng viên, cán bộ cơ quan thảo luận về nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp thu ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân; liên hệ với cơ quan, đơn vị và bản thân; xác định những tiêu chuẩn đạo đức cụ thể của cơ quan, đơn vị. Xây dựng các biện pháp quản lý đạo đức, lối sống từng cá nhân, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức. Xây dựng kế hoạch rèn luyện đạo đức, lối sống. Cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan tổ chức họp quần chúng báo cáo tiếp thu ý hến của quần chúng

* Bước 2:

- Họp Chi bộ, Đảng bộ cơ quan công bố kế hoạch thực hiện của Đảng bộ, Chi bộ cơ quan thực hiện cuộc vận động.

- Từng cán bộ, đảng viên, công chức báo cáo trước tập thể kế hoạch tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân.

3. Tổ chức thực hiện:

- Đảng uỷ thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; thành phần theo hướng dẫn của Đảng uỷ khối.

- Đảng uỷ xây dựng và ban hành tiêu chuẩn đạo đức, lối sống để đảng viên, cán bộ công viên chức trong cơ quan thực hiện tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

- Đảng uỷ triển khai tổ chức lấy ý kiến của quần chúng tại cơ quan góp ý kiến cho tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và đảng viên, cán bộ công viên chức về đạo đức lối sống.

- Đảng uỷ định kỳ tổ chức sơ tổng kết theo quy định và hướng dẫn của Đảng uỷ khối và Ban chỉ đạo cuộc vận động của Đảng uỷ khối.

- Cấp uỷ Đảng, trước hết là đồng chí Bí thư trực tiếp chỉ đạo cuộc vận động, đồng thời phân công các đồng chí Đảng uỷ viên theo lĩnh vực công tác được phân công có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện, kịp thời biểu dương đơn vị làm tốt, uốn nắn chấn chỉnh đơn vị làm chưa tốt đảm bảo cho cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng thiết thực ở các Chi bộ và trong toàn Đảng bộ.

- Văn phòng Đảng uỷ giúp Đảng uỷ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch này, định kỳ báo cho Đảng uỷ Văn phòng UBND tỉnh, Đảng uỷ khối và Ban chỉ đạo cuộc vận động của Đảng uỷ khối.

(Trích Kế hoạch số 62c/BCĐ-ĐU ngày 11/5/2007 của ĐU VPUBND tỉnh)
 

Các tin khác