Thực hiện cho thuê đất trả tiền hàng năm đối với các dự án đầu tư

15:14, Thứ Hai, 1-8-2022

(Quang Binh Portal) - Ngày 29/7/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 1374/UBND-KT về việc thực hiện cho thuê đất trả tiền hàng năm đối với các dự án đầu tư.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát lại các dự án đã cấp chủ trương đầu tư nhưng chưa làm thủ tục thuê đất; dự án đang thẩm định, xem xét trình các cấp có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư… để tham mưu UBND tỉnh thực hiện cho thuê đất theo hình thức trả tiền hàng năm theo đúng các quan điểm của Trung ương Đảng và quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong quá trình thẩm định nội dung liên quan của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đảm bảo đúng quy định của của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt.

PV Minh Huyền

Các tin khác