Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm: Thông báo mời chào hàng

16:6, Thứ Hai, 18-2-2019

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm thông báo mời chào hàng gói thầu mua sắm thiết bị dạy học, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

4. Thời gian phát hành HSYC: từ 8h giờ 00, ngày 19 tháng 02 năm 2019 đến trước 8h 30, ngày 25 tháng 02 năm 2019.

5. Địa điểm phát hành HSYC: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

- Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0323.3513.748

6. Bảo đảm dự thầu: Không

7. Thời điểm đóng thầu: 8h 30, ngày 25 tháng 02 năm 2019

8. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 25 tháng 02 năm 2019

Hiệu trưởng: Nguyễn Huy Toàn

Các tin khác