Chi tiết bài viết

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

17:4, Thứ Ba, 2-4-2024

(Quang Binh Portal) - Để việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đạt kết quả tốt, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, ngày 01/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 550/UBND-NCVX về việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trong thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng và những tác động tích cực của chủ trương sắp xếp ĐVHC, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ, nhất trí cao trong triển khai thực hiện; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; kịp thời biểu dương những cách làm hay, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các địa phương bảo đảm hoàn thiện thể chế về ĐVHC, bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy nguồn lực, tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân; tuyên truyền nội dung các văn bản hướng dẫn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; việc thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới ĐVHC do sắp xếp; thông tin đầy đủ, công khai minh bạch các phương án thực hiện sắp xếp đơn vị địa giới hành chính của tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân phát huy quyền làm chủ trong mọi lĩnh vực, tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động, nhất là các địa phương thực hiện sắp xếp ĐVHC; đồng thời, giám sát quá trình triển khai thực hiện.

Các cơ quan truyền thông bám sát nội dung, lộ trình về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; chủ động và thường xuyên phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương, đơn vị để mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét trong quá trình triển khai thực hiện.

PV:NQ

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập