Chi tiết bài viết

Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

9:22, Thứ Tư, 3-4-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 29/3/2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 540/UBND-NCVX về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, để thực hiện các quy trình và bảo đảm tiến độ theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã chỉ đạo xã, thị trấn thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 tổ chức lấy ý kiến cử tri hoàn thành trong ngày 14/4/2024 (Chủ nhật).

Cùng với đó, UBND các địa phương chỉ đạo cơ quan, đơn vị tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, người lao động và trong Nhân dân bằng các phương thức phù hợp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức lẫn hành động, sự đồng thuận trong xã hội đối với việc sắp xếp các đơn vị hành chính gắn với thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ngoài ra, các địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã thực hiện có hiệu quả việc lấy ý kiến Nhân dân tại địa phương được sắp xếp, tạo sự đồng thuận nhất trí cao; đảm bảo đúng quy định, hồ sơ, thủ tục, tiến độ theo quy định.

PV Minh Huyền

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập