Chi tiết bài viết

Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đạt mục tiêu, chỉ tiêu về nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

16:49, Thứ Sáu, 7-6-2024

(Quang Binh Portal) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 1044/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Kế hoạch trong năm 2024 và năm 2025 là tăng thêm ít nhất 20% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS phù hợp với ngôn ngữ địa phương so năm 2023; bổ sung mới ít nhất 10% đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật là cán bộ, công chức, viên chức người DTTS; mỗi thôn, bản có ít nhất 01 tuyên truyền viên pháp luật là người DTTS hoặc biết tiếng DTTS, trong đó ưu tiên lựa chọn, bồi dưỡng già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; bảo đảm 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào DTTS&MN được cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn.

Từ năm 2026 - 2030, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng chính sách thu hút đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và các lực lượng khác trong xã hội tham gia PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, khả thi; đến hết năm 2030 có 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được đào tạo, bồi dưỡng tiếng DTTS phù hợp với ngôn ngữ tại địa phương; tiếp tục kiện toàn, bổ sung mới đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; mỗi thôn, bản có ít nhất 03 tuyên truyền viên pháp luật là người DTTS hoặc biết tiếng DTTS…

PV Mai Anh

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập