Chi tiết bài viết

Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế Cha Lo giai đoạn 2015-2019

16:21, Thứ Hai, 2-3-2015

BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TRONG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CHA LO
(Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2)

Số TT

Khu công nghiệp, khu kinh tế

Vùng (ĐB, TD, MN)

Giá đất

1

Đất SXKD phi NN trong khu công nghiệp

 

 

1.1

Khu Công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới

Đồng bằng

700

1.2

Khu Công nghiệp Bắc Đồng Hới

Đồng bằng

650

1.3

Khu Công nghiệp cảng biển Hòn La

Đồng bằng

550

1.4

Khu Công nghiệp Hòn La 2

Đồng bằng

500

1.5

Khu Công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu

Đồng bằng

600

1.6

Khu Công nghiệp Cam Liên

Đồng bằng

500

2

Đất SXKD trong Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo

 

 

 

Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo

Miền núi

140

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập