Chi tiết bài viết

Tiếp tục triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước

15:46, Thứ Năm, 14-9-2023

(Quang Binh Portal) - Ngày 14/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1817/UBND-NCVX về việc tiếp tục triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của việc phân cấp, phân quyền; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước; rà soát các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ chưa được phân cấp, phân quyền để thực hiện phân cấp, phân quyền đảm bảo đúng quy định nhằm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong hệ thống tổ chức hành chính Nhà nước, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính Nhà nước; xây dựng Chính quyền điện tử, giải quyết kịp thời, có hiệu quả công việc của người dân, doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, công khai với người dân và với cơ quan cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ.

Mặt khác, các sở, ngành và địa phương chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan Nhà nước cấp trên trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp, phân quyền; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trong thực hiện phân cấp; định kỳ hàng năm đánh giá nội dung phân cấp để kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý Nhà nước đặt ra trong từng giai đoạn đối với từng ngành, lĩnh vực…

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập