Chi tiết bài viết

10:5, Thứ Hai, 12-9-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 

Truong Dai hoc Quang Binh

  Liên lạc:

- Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

- Điện thoại: 0232. 3822010

- Fax: 0232. 3824051

- Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn

- Website: quangbinhuni.edu.vn

 

 

I. BAN LÃNH ĐẠO: 

Hiệu trưởng: PGS. TS. Nguyễn Đức Vượng

- Điện thoại: 0902.209.065

- Email: vuongnd@qbu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: TS. Võ Khắc Sơn

- Điện thoại: 0913.252.558

- Email: khacsonhcm@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: TS. GVC. Dương Thị Ánh Tuyết

- Điện thoại: 0982.338.667

- Email: tuyetdta@qbu.edu.vn 

 

II. CÁC KHOA, PHÒNG, ĐƠN VỊ CỦA TRƯỜNG:

1. Khoa Giáo dục Thể chất - Quốc phòng

- Điện thoại: 0232. 3819127

2. Khoa Khoa học cơ bản

- Điện thoại: 0232. 3824342

3. Khoa Kinh tế - Du lịch

- Điện thoại: 0232. 3819112

4. Khoa Kỹ thuật Công nghệ - Thông tin

- Điện thoại: 0232. 3824233

5. Khoa Luật

- Điện thoại: 0232. 3819129

6. Khoa Ngoại ngữ

- Điện thoại: 0232. 3828403

7. Khoa Sư phạm

- Điện thoại: 0232.3819567

8. Viện Nông nghiệp và Môi trường

- Điện thoại: 0232. 3819120

9. Phòng Công tác sinh viên

- Điện thoại: 0232. 3819121; 0232. 3819123

10. Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Điện thoại: 0232. 3819116

11. Phòng Đào tạo

- Điện thoại: 0232. 819131; 0232. 3824052

12. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Điện thoại: 0232. 3828402; 0232. 3819119

13 Phòng Quản lý đầu tư

- Điện thoại: 0232. 3832468

14. Phòng  Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

- Điện thoại: 0232. 3819333

15. Phòng Quản trị

- Điện thoại: 0232. 3819555

16. Phòng Thanh tra - Pháp chế

- Điện thoại: 0232. 3819919

17. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Điện thoại: 0232. 3819118

18. Phòng Thông tin - Truyền thông

- Điện thoại: 0232. 3816779

19. Trung tâm đào tạo thường xuyên

- Điện thoại: 0232. 3819115

20. Trung tâm Học liệu

- Điện thoại: 0232. 3838777, 0232. 3819779

21. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

- Điện thoại: 0232. 3819345

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập