Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''

16:56, Thứ Ba, 28-4-2009

Ngày 22-4-2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Nội dung như sau:

Sau hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CTW ngày 7-11-2006 của Bộ Chính trị (khoá X) về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức về Cuộc vận động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Cuộc vận động đã góp phần tạo được những chuyển biến quan trọng về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và bước đầu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém, đó là: Việc triển khai Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng bộ và trong hệ thống chính trị chưa đều, hiệu quả chưa cao; một số cấp uỷ, Ban chỉ đạo còn lúng túng trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động; vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu trong các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chưa thể hiện rõ nét, việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức ở một số nơi còn chung chung, chưa được cụ thể hoá phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị. Những chuyển biến trong việc học gắn với "làm theo" còn nhiều hạn chế. Công tác tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng, chưa sát với đối tượng, do đó chưa thật sự có tác dụng giáo dục sâu sắc.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém nêu trên, tiếp tục thực hiện tốt nội dung Cuộc vận động trong năm 2009 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, gắn việc triển khai Cuộc vận động với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ quan trọng trong mọi hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở mọi cấp, mọi ngành tạo sự chuyển biến, nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng của Cuộc vận động, về ý nghĩa to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu trong các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp; tạo được phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và toàn xã hội.

2. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp. Tập trung chỉ đạo, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2011. Trước mắt, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2009 với đánh giá việc thực hiện những lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Tăng cường công tác chỉ đạo điểm, tổ chức giao ban định kỳ, kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động. Chú trọng rà soát, bổ sung hoàn chỉnh việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức, xây dựng kế hoạch và có bản đăng ký của tập thể và từng cá nhân, nhất là cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến các địa phương cơ sở trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể, thiết thực. Trong sinh hoạt định kỳ mỗi đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo phải gương mẫu, tự giác báo cáo kết quả thực hiện trước Chi bộ và coi đó là trách nhiệm nghĩa vụ trước Đảng, trước nhân dân. Đồng thời, đưa kết quả thực hiện chuẩn mực đạo đức vào tiêu chuẩn đánh giá và khen thưởng cơ quan, đơn vị hàng năm nhằm tạo ra những chuyển biến thực sự về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3. Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc vận động gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Kết hợp giữa triển khai các nội dung Cuộc vận động theo từng năm, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, với các cuộc vận động, các phong trào của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ việc thực hiện chủ đề về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng của năm2009.

4. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần tạo phong trào và sự lan toả của Cuộc vận động trong toàn Đảng bộ, trong toàn xã hội. Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Tạp chí Sinh hoạt Chi bộ... đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng tin bài, có kế hoạch tuyên truyền thường xuyên liên tục trong suốt thời gian tiến hành Cuộc vận động từ nay đến năm 2011. Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh và các hội nghề nghiệp, các Đài Truyền thanh Truyền hình, Trạm truyền thanh, cơ quan, đơn vị, trường học chủ động có các hình thức tuyên truyền: tổ chức hội thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, câu lạc bộ, thi tìm hiểu, hội thảo khoa học hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên... góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; đẩy lùi những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên; xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, chủ trì phối hợp với các ban và Văn phòng Tỉnh uỷ tham mưu, giúp ban chỉ đạo tỉnh triển khai các nội dung kế hoạch Cuộc vận động hàng năm từ nay đến 2011 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động; theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ Đảng và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Báo QB số 82

Các tin khác