Chi tiết bài viết

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục cải thiện Chỉ số DTI của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo

15:8, Thứ Năm, 16-11-2023

(Quang Binh Portal) - Năm 2023, Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của tỉnh đạt 541,46/1.000 điểm, xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 15 bậc so với năm 2021, trong đó 03 trụ cột là Chính quyền số đứng thứ 46/63, tăng 13 bậc; Kinh tế số đứng thứ 38/63, tăng 20 bậc; Xã hội số đứng thứ 40/63, tăng 12 bậc. 

Để tiếp tục cải thiện Chỉ số DTI của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo, ngày 16/11/2023, UBND tỉnh đã có Công văn số 2351/UBND-KSTT yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số của năm 2023 và từng giai đoạn theo đúng tiến độ được giao; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số Quý IV/2023 cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định trước ngày 20/12/2023. 

Bên cạnh đó, phân công các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì triển khai, theo dõi, giám sát, đôn đốc thực hiện chỉ số thành phần và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện chỉ số đánh giá chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh do ngành, đơn vị, địa phương mình phụ trách. Định kỳ, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tổng hợp kết quả thực hiện đối với nhiệm vụ được phân công chủ trì, cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chỉ số DTI cấp tỉnh gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đánh giá chấm điểm, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/01 hàng năm.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ cải thiện Chỉ số DTI năm 2023 và các năm tiếp theo; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc nếu có.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

VĂN BẢN MỚI

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập