Kế hoạch 379-KH/ĐUK của Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng ngày 22 tháng 5 năm 2009

11:6, Chủ Nhật, 5-7-2009

Ngày 22 tháng 5 năm 2009, Đảng ủy khối cơ quan Dân chính Đảng đã ban hành kế hoạch tổ chức hội thảo về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Quán triệt tinh thần Bài phát biểu của đồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 26 CT/TU ngày 22/4/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện Biên bản phối hợp giữa Đảng uỷ Khối và Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Quảng Bình, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Thông qua Hội thảo, tiếp tục làm chuyển biến nhận thức trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Khối về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Gắn việc triển khai thực hiện Cuộc vận động với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính đảng lần thứ XI và công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng nhằm đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, trở thành một nhiệm vụ rất quan trọng trong mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

- Tập trung chỉ đạo phong trào “Làm theo” trong cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Khối. Chú trọng rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức, lối sống. Đặc biệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải có Bản đăng ký “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; qua đó nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

- Xác định đúng những nguyên nhân hạn chế, yếu kém; đề xuất các biện pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong toàn Đảng bộ Khối thời gian tiếp theo. Đồng thời, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động để nhân rộng trong các cơ sở đảng của Đảng uỷ Khối.

II. NỘI DUNG

Tập trung bàn thảo về những chủ đề chính đã được triển khai học tập và làm theo trong hơn 02 năm qua, cụ thể:

- Về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

- Về thực hành tiết kiệm; chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

- Về sửa đổi lối làm việc với đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Về nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

III. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1. Đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở:

- Cấp ủy cơ sở mà trước hết là đồng chí Bí thư có gợi ý và yêu cầu cán bộ, đảng viên viết bài và đăng ký tham luận về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động với một số chủ đề như:

+ Thực trạng những khó khăn và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

+ Viết về gương các tập thể và cá nhân điển hình trong hưởng ứng thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động và trong phong trào “làm theo” tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Trao đổi những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những kinh nghiệm để triển khai có hiệu quả Cuộc vận động... theo loại hình tổ chức cơ sở đảng.

- Các cấp uỷ cơ sở tổ chức quán triệt cho tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên:

+ Nắm chắc các nội dung, yêu cầu; chọn chủ đề viết bài thông qua định hướng nội dung của chi bộ và cấp ủy.

+ Xây dựng Bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nội dung đăng ký phải cụ thể về công việc và thời gian thực hiện.

2. Đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối:

- Phối hợp với Sở Khoa học - Công nghệ chuẩn bị đề dẫn, nội dung chương trình, kinh phí tổ chức Hội thảo. Tại Hội thảo sẽ chọn các báo cáo điển hình, đại điện cho các khối; các bài tham gia Hội thảo được biên tập thành Kỷ yếu Hội thảo.

- Tổng hợp, rút kinh nghiệm, kết luận và xây dựng kế hoạch tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ trong thời gian tới.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch của Đảng uỷ Khối, các cấp ủy chuẩn bị nội dung, chỉ đạo các chi bộ, đảng viên tham gia viết bài trình bày tại buổi sinh hoạt chi bộ chuyên đề và đăng ký tham gia Hội thảo tại Đảng bộ Khối (mỗi đảng bộ, chi bộ cơ sở có ít nhất một bài để tham luận tại Hội thảo) trước ngày 15/7/2008.

2. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các Khối, Trưởng Khối, Phó Trưởng Khối, các đồng chí cán bộ chuyên viên theo dõi các Khối, Văn phòng và các ban của Đảng uỷ Khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tại các tổ chức cơ sở đảng và thường xuyên báo cáo Thường trực Đảng ủy để chỉ đạo thực hiện.

Hãy bấm vào đây để tải về toàn văn nội dung.

Các tin khác