Chi tiết bài viết

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch ngành Quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản

16:42, Thứ Ba, 11-6-2024

(Quang Binh Portal) - Ngày 11/6/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1065/UBND-KT yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư các dự án có liên quan bám sát mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ đề ra tại các quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành Quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, các ngành, đơn vị và địa phương tập trung rà soát, cập nhật quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành có liên quan bảo đảm phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch thực hiện quy hoạch ngành Quốc gia làm cơ sở tiếp nhận, triển khai dự án đầu tư phát triển lĩnh vực năng lượng, khoáng sản theo quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục tham mưu UBND tỉnh lựa chọn chủ đầu tư dự án năng lượng, khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý, nhất là dự án điện quy mô lớn, điện nền và dự án truyền tải trên địa bàn; các dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản có giá trị cao, ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành Quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định; chú trọng làm tốt công tác truyền thông, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng và nội dung cốt lõi của các quy hoạch, kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành Quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản nhằm tạo đồng thuận xã hội, thống nhất về tầm nhìn, định hướng phát triển và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra. 

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát, cập nhật những bất cập, vướng mắc trong các quy hoạch, kế hoạch ngành Quốc gia để đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

Thông báo mới

VB mới

Chủ tịch HCM và đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thông tin tuyên truyền (PBPL ... DVC)

Footer Quảng Bình

Lượt truy cập