Ủy ban nhân dân xã Lương Ninh: Thông báo mời thầu

8:46, Thứ Hai, 2-12-2019

Ủy ban nhân dân xã Lương Ninh thông báo mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị, cụ thể:

1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị.

- Loại gói thầu:

Mua sắm hàng hóa

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm bàn ghế, máy móc thiết bị

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày;

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Cải tạo trụ sở UBND xã Lương Ninh.

3. Nguồn vốn: Ngân sách Xã và các nguồn khác.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước;

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ;

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 7 giờ 30, ngày 29 tháng 11 năm 2019 đến trước 8 giờ 00, ngày 04 tháng 12 năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSYC: UBND xã Lương Ninh.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng

9. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000 VND, bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh.

10. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00, ngày 04 tháng 12 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30, ngày 04 tháng 12 năm 2019.

CHỦ TỊCH
Lê Thế Triển

Các tin khác