Hướng dẫn số 385-HD/BCĐ của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ngày 22 tháng 6 năm 2009

10:55, Chủ Nhật, 5-7-2009

Ngày 22 tháng 6 năm 2009, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã ban hành Hướng dẫn triển khai một số công việc trọng tâm Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009.

Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BCĐ ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' tỉnh Quảng Bình, Ban chỉ đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối cơ quan Dân chính Đảng hướng dẫn triển khai bổ sung thực hiện một số công việc trọng tâm Cuộc vận động trong toàn Đảng bộ Khối năm 2009 như sau:

I- Tổ chức học tập và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động về chủ đề ''Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân'' gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

1. Mục đích, yêu cầu:

- Tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động nghiên cứu sâu hơn nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' theo Kế hoạch số 352-KH/BCĐ ngày 19 tháng 01 năm 2009 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối.

- Trong quá trình triển khai, chú trọng đổi mới hình thức học tập thông qua trao đổi, thảo luận, liên hệ và xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống, đề ra nhiệm vụ cụ thể cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động về việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với việc kiểm điểm 40 năm thực hiện Di chúc của Người.

- Thông qua học tập, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nêu gương, biểu dương những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

2. Cách thức tiến hành:

Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động học tập chuyên đề ''Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân''.

- Đảng uỷ Khối tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề ''Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân'' trong tháng 7 năm 2009 (sẽ có công văn cụ thể sau).

- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức nghiên cứu, học tập. Trước khi học tập Chuyên đề, các đảng bộ, chi bộ cơ sở chuẩn bị báo cáo trước hội nghị về kiểm điểm, đánh giá kết quả 40 năm thực hiện Di chúc của Bác và đề ra phương hướng phấn đấu làm theo Di chúc của Người trong thời gian tới.

- Sau khi tổ chức học tập, các đảng bộ, chi bộ cơ sở hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức viết Bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nội dung Bản đăng ký phải cụ thể về công việc và thời gian thực hiện.

- Tổ chức Hội nghị sinh hoạt chi bộ để góp ý với Bản đăng ký của cán bộ, đảng viên và chương trình, kế hoạch thực hiện của cơ quan, đơn vị gắn với sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn 377-HD/ĐUK ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

II- Tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

1. Mục đích, yêu cầu:

- Ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở, để từ đó đúc rút, trao đổi kinh nghiệm và nhân rộng các điển hình.

- Thông qua đó, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, tuyên truyền, cổ vũ nhằm đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới, trong đó chú trọng phong trào "Làm theo''.

2. Cách thức tiến hành:

- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức giao lưu, gặp mặt, biểu dương và chọn 01 cá nhân hoặc tập thể điển hình xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực lao động, học tập, công tác, trong phong trào sáng tạo, trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao... tham gia Hội nghị giao lưu, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm ở cấp Đảng bộ Khối (sẽ có kế hoạch sau).

Hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2009.

- Ban Chỉ ,đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối tổ chức Hội nghị tọa đàm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và chọn 02 cá nhân, 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi dự Hội nghị cấp tỉnh.

Hoàn thành trong tháng 8 năm 2009.

- Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề ''Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' trong Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng'' gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động và kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác.

Hoàn thành trong tháng 9 năm 2009.

III- Tổ chức giao ban và kiểm tra định kỳ thực hiện Cuộc vận động tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở:

1. Mục đích, yêu cầu:

Thông qua giao ban và kiểm tra để nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động trong 02 năm 2007, 2008 và kế hoạch năm 2009 theo chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân''. Đồng thời, qua đó để có định hướng trong chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động đạt kết quả cao hơn trong thời gian tiếp theo; trao đổi kinh nghiệm hay, cách làm mới có hiệu quả giữa các đơn vị và cơ sở.

Hoàn thành trong tháng 10 năm 2009.

2. Cách thức tiến hành:

- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến hành kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện Cuộc vận động ở các đơn vị cơ sở của đảng bộ, chi bộ mình.

Hoàn thành trong tháng 9 năm 2009.

- Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối giao cho Ban Tuyên giáo xây dựng kế hoạch và chọn một số đơn vị để kiểm tra; tổ chức giao ban theo Khối về việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''.

Hoàn thành trong tháng 10 năm 2009.

- Tiếp tục chỉ đạo Sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề: ''Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân'' trong toàn Đảng bộ Khối.

IV. Chế độ thông tin, báo cáo:

Sau khi hoàn thành việc tổ chức học tập, các cấp uỷ báo cáo nhanh kết quả triển khai tại đơn vị cho Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối (qua Ban Tuyên giáo) và nêu những kiến nghị, đề xuất, những vướng mắc, khó khăn (nếu có) để Ban Chỉ đạo nghiên cứu, phối hợp giải quyết kịp thời.

 Hãy bấm vào đây để tải về toàn văn nội dung.

Các tin khác