Triển khai thực hiện ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh''

9:38, Thứ Sáu, 9-12-2011

(Website Quảng Bình) - Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 02-12-2011, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2252/UBND-NC về việc triển khai thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Cuộc vận động ’’Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’ theo tinh thần Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị (khóa X), ngày 14/5/2011, Bộ Chính trị (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã có Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 05/10/2011 để chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ rất quan trọng, cơ bản và thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 02-12-2011, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2252/UBND-NC về việc triển khai thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung công việc sau đây:

Tuyên truyền đầy đủ, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chỉnh phủ và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, lao động và học tập của mọi người. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng, trở thành công việc thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị.

Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đánh giá trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan đơn vị 6 tháng và hàng năm. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hàng năm đối với tập thể và cá nhân. Đặc biệt, kịp thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ việc tổ chức học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc nổi cộm của ngành, địa phương như xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; vấn đề đoàn kết nội bộ; đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn giao thông...

Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong tổ chức thực hiện và tạo điều kiện phối hợp với cấp ủy, tổ chức Đảng trong cơ quan đơn vị lãnh đạo tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Mai Anh
(Nguồn: Công văn số 2252/UBND-NC)

Các tin khác