Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16:44, Thứ Năm, 29-9-2016

(Quang Binh Portal) - Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả đáng khích lệ. Các hoạt động đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, tạo được những chuyển biến tích cực trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV). Đặc biệt, lề lối, phong cách làm việc, ý thức, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng có nhiều đổi mới, tiến bộ.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng phát huy hiệu quả, ngày 28/9/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1611/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức lao động phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, "nói đi đôi với làm"; tập trung chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân quan tâm, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”, kết hợp với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng trong đơn vị; tích cực đổi mới công tác quản lý Nhà nước; xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đánh giá thực hiện nhiệm vụ, công tác thi đua - khen thưởng hàng năm của cá nhân, tổ chức, đơn vị.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hồng Lựu

Các tin khác