Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 99/UBND-VXNV
Ngày ký 25/10/2007
Người ký Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1402/QĐ-TTg
Lĩnh vực Nhà đất
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

(Đây là mẫu Thông báo Y sao văn bản minh hoạ cho chức năng Thông báo Y sao)

 

 

 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

……

 

Số: 99/UBND-VXNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….

 

Đồng Hới, ngày 25    tháng  10  năm 2007

 

V/v Triển khai thực hiện

Quyết định số 1402/QĐ-TTg.

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế.

 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện giai đoạn 2007 - 2010.

 

Sau khi xem xét, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Quyết định nêu trên, đồng thời tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng quy định.

 

Toàn văn Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ đã được đăng tải tại mục “THÔNG BÁO Y SAO VĂN BẢN” trên website thông tin của tỉnh Quảng Bình.

 

Địa chỉ: http://www.quangbinh.gov.vn

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT+PCT.UBND tỉnh;

- TTTH;

- Lưu: VTVP.UBND tỉnh.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Nguyễn Hữu Hoài – Đã ký