Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 40/CTR-BCĐ 14/03/2024

Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2024

2 9/CTR-BCĐ 16/01/2024

Chương trình Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024

3 781/CTR-UBND 10/05/2022

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trugn ương 5 khóa Ĩ về tiếp tục đỏi mới, phát triển và nâng vao hiệu quả kinh tế tập thể

4 41/BCĐ 28/02/2022

Chương trình Công tác của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2022

5 193/CTR-UBND 16/02/2022

Chương trình hành động Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 23/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

6 5/BCĐ 11/01/2021

Chương trình Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệan ninh Tổ quốc năm 2021

7 8/BCĐ 16/01/2020

Chương trình Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020

8 30/CTR-UBN 09/01/2020

Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh năm 2020

9 63/VPUBND 08/01/2020

Chương trình thực hiện Kết luận Phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân định kỳ tháng 12/2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

10 1843/CTR-UBND 07/11/2019

Tờ trình Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

1 2 »