Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 37/TB-TTHĐND 15/03/2024

Thông báo nội dung Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

2 160/NQ-HĐND 06/02/2024

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021- 2026.

3 3644/TB-VPUBND 28/09/2021

Thông báo Kết luận của đồng chí Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

4 3023/QĐ-UBND 21/09/2021

Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND xã Hàm Ninh quản lý để tạo quỹ đất ở tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh

5 199/BC-UBND 27/07/2021

Báo cáo Tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

6 77/2021/NQ-HĐND 02/04/2021

Nghị quyết: Quy định lọ trình và mức chi, thời gian hửng chế độ phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khó XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2016 tỉnh Quảng Bình

7 177/NQ-HĐND 02/04/2021

Nghị quyết: về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

8 176/NQ-HĐND 02/04/2021

Nghị quyết: về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

9 169/NQ-HĐND 02/04/2021

Nghị quyết: xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

10 168/NQ-HĐND 02/04/2021

Nghị quyết: về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »