Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 56/2012/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết về việc tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Quảng Bình

2 58/2012/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

3 59/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết Về việc quyết định tổng biên chế công chức và biên chế sự nghiệp năm 2013 của tỉnh Quảng Bình

4 60/ 2012/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết Về chương trình xây dựng nghị quyết và hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2013

5 61/2012/NQ-HĐND 08/12/2012

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

6 50/ NQ-HĐND 05/12/2012

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

7 51/ NQ-HĐND 05/12/2012

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

8 42/2012/NQ-HĐND 12/07/2012

Nghị quyết Quy định về nội dung chi, mức chi và kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

9 43/2012/NQ-HĐND 12/07/2012

Nghị quyết Về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

10 44/2012/NQ-HĐND 12/07/2012

Nghị quyết Quy định giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Bình quản lý

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »