Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1044/KH-UBND 07/06/2024

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

2 2348/KH-VPUBND 21/05/2024

Kế hoạch Thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 tại Văn phòng UBND tỉnh

3 888/KH-UBND 17/05/2024

Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2024

4 890/KH-UBND 17/05/2024

Kế hoạch Triển khai, thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

5 61/KH-BCĐ 22/04/2024

Kế hoạch Tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2024

6 56/KH-BCĐCCHC 16/04/2024

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh năm 2024

7 642/KH-UBND 15/04/2024

Kế hoạch Thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

8 614/KH-UBND 09/04/2024

Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

9 603/KH-UBND 09/04/2024

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

10 607/KH-UBND 09/04/2024

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »