Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2500/KH-UBND 04/12/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 02/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”

2 2460/KH-UBND 29/11/2023

Kế hoạch Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh

3 2454/KH-UBND 28/11/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030

4 2404/KH-UBND 21/11/2023

Kế hoạch Phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

5 2349/KH-UBND 16/11/2023

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2024

6 179/KH-TCTTKĐA 09/11/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện các mô hình đẩy mạnh thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

7 2294/KH-UBND 09/11/2023

Kế hoạch Tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

8 2265/KH-UBND 07/11/2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

9 2267/KH-UBND 07/11/2023

Kế hoạch Hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023

10 2243/KH-UBND 02/11/2023

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát Cơ động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »