Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 98/UBND-VXNV
Ngày ký 19/10/2007
Người ký Nguyễn Hữu Hoài
Trích yếu nội dung V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH.
Lĩnh vực Nội chính
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

(Đây là mẫu Thông báo Y sao văn bản minh hoạ cho chức năng Thông báo Y sao)

 

 

 

    

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG BÌNH

……

Số: 98/UBND-VXNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….

Đồng Hới, ngày 19  tháng  10  năm 2007

 

 

V/v Triển khai thực hiện Thông tư

   số 14/2007/TT-BLĐTBXH.

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH  ngày 30 tháng 8  năm 2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn xếp hạng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề công lập (văn bản gửi kèm).

 

Sau khi xem xét, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Thông tư nêu trên, đồng thời tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện đúng quy định.

 

Toàn văn Thông tư  số 14/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 8  năm 2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã được đăng tải trên mục “THÔNG BÁO SAO Y VĂN BẢN” trên website thông tin của tỉnh          Quảng Bình.

 

Địa chỉ: http://www.quangbinh.gov.vn

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- CT+PCT.UBND tỉnh;

- TTTH;

- Lưu: VTVP.UBND tỉnh.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 


Các văn bản khác
Trở về trang trước